Aktualności

¦winoujscy aferzy¶ci czyli prawda czasu i prawda ekranu

¦winoujscy aferzy¶ci czyli prawda czasu i prawda ekranu

W ostatni± sobotê do Maszewa przyjecha³a ¶winoujska Flota aby rozegraæ kolejny mecz w drodze po awans do 6. ligi rozgrywek pi³ki no¿nej. Zawodnicy oraz dzia³acze Floty maj±c w pamiêci swoj± bytno¶æ w 2. lidze rozgrywek s± bardzo mocno zdeterminowani aby zagraæ ponownie w której¶ z wy¿szych lig ni¿ aktualny – siódmy poziom. Ta determinacja niestety objawi³a siê w sobotê tym, ¿e wielu zawodników oraz dzia³aczy Floty popu¶ci³o ci¶nienia. Oliwy do ognia dolewali zawodnicy Masovii prowadz±c z przyjezdnymi ju¿ 2 do 0 rozgrywaj±c do tego bardzo dobre zawody. Podopieczni ¶winoujskiego trenera B³otnego – zapewne jego wzorem – nie szczêdzili niecenzuralnych s³ów w kierunku swoich przeciwników a ci¶nienie w koñcówce meczu podnios³a im jeszcze ich w³asna samobójcza bramka, która da³a remis Masovii. Dodatkowo po wszystkim redaktor klubowej strony postanowi³ napisaæ w³asn± historiê zdarzeñ w Maszewie.

W ostatni± sobotê do Maszewa przyjecha³a ¶winoujska Flota aby rozegraæ kolejny mecz w drodze po awans do 6. ligi rozgrywek pi³ki no¿nej. Zawodnicy oraz dzia³acze Floty maj±c w pamiêci swoj± bytno¶æ w 2. lidze rozgrywek s± bardzo mocno zdeterminowani aby zagraæ ponownie w której¶ z wy¿szych lig ni¿ aktualny – siódmy poziom. Ta determinacja niestety objawi³a siê w sobotê tym, ¿e wielu zawodników oraz dzia³aczy Floty popu¶ci³o ci¶nienia. Oliwy do ognia dolewali zawodnicy Masovii prowadz±c z przyjezdnymi ju¿ 2 do 0 rozgrywaj±c do tego bardzo dobre zawody. Podopieczni ¶winoujskiego trenera B³otnego – zapewne jego wzorem – nie szczêdzili niecenzuralnych s³ów w kierunku swoich przeciwników a ci¶nienie w koñcówce meczu podnios³a im jeszcze ich w³asna samobójcza bramka, która da³a remis Masovii. Dodatkowo po wszystkim redaktor klubowej strony postanowi³ napisaæ w³asn± historiê zdarzeñ w Maszewie.

Niestety mecz zakoñczy³ siê remisem a to przela³o najwyra¼niej czarê goryczy poniewa¿ podczas opuszczania boiska zawodnik Floty – graj±cy z numerem 10 Staniszewski – nie potrafi³ znie¶æ „pora¿ki” i po¿egna³ siê z Przemkiem Stosio s³owami, których tu przytoczyæ nie mogê, a które nie przystoj± osobie uprawiaj±cej sport, w którym SZACUNEK jest wypisany na koszulkach.
Kiedy Pawe³ Pakul „przekomarza³” siê z innym zawodnikiem z wysp wkroczy³ pomiêdzy nich aby spe³niæ swoj± rolê Pan z ochrony próbuj±c zablokowaæ rozemocjonowane strony. I tu odnalaz³ siê „urodzony 7 kwietnia 1999, czyli jakby nie patrzeæ jeszcze dziecko”, Oskar Ziêty, atakuj±c otwarcie tego¿ ochroniarza. Oskar niestety nie by³ ju¿ tego dnia sob± po takim meczu – obserwatorzy twierdz±, ¿e ze m³odego ch³opca wyszed³ diabe³. Pawe³ Pakul podj±³ jedyne rozwa¿ne dzia³anie w tym momencie – posadzi³ ch³opca na ziemi aby och³on±³ nara¿aj±c siê przy tym na kopniaka od Oskarka oraz jego kolegi graj±cego tego dnia z numerem 20 - Nowaka. Owszem – u¿y³ si³y przeciw rozemocjonowanemu ch³opcu, którym nie potrafili zaj±c siê zarówno koledzy zawodnicy jak i trener. U¿y³ si³y tylko i wy³±cznie w celu ostudzenia emocji Oskarka i posadzenia go na ziemi – nie poprowadzi³ zawodów MMA ani innych zapasów jak to barwnie opisuje Waldemar Mroczek vel Tangens z oficjalnej strony Floty.
Ta zdecydowana reakcja Paw³a sta³a siê dobr± wyk³adni± do nakrêcenia afery bo przecie¿ trzeba rozmydliæ sytuacjê i odsun±æ cieñ od niegdy¶ profesjonalnego klubu tu³aj±cego siê obecnie po boiskach 7. ligi. Czy¿ scenariusz pod tytu³em „Pobici w Maszewie” nie bêdzie bardziej chwytliwy ni¿ „Kolejny przypadek agresywnej m³odzie¿y”? Czy nie ³atwiej wskazaæ bezpodstawnie na kogo¶ ni¿ samemu uderzyæ siê w pier¶? Czy¿ nie naj³atwiej na wszelki wypadek zaatakowaæ z internetu i postawiæ siê w roli poszkodowanego?
Cytuj±c redaktora Mroczka - „takie zbydlêcenie nie zas³uguje na klapsa, to siê kwalifikuje do prêgierza” - mogê zdecydowanie odpowiedzieæ, ¿e postawa Oskara oraz jego kolegów kwalifikuje siê na pewno pod Wydzia³ Dyscypliny ZZPN – prêgierz wymierzajcie sami w klubie – w sobotê pokazali¶cie, ¿e mo¿ecie! Szkoda, ¿e kolegom pi³karzom ze ¦winouj¶cia zabrak³o zarówno szacunku podczas zawodów  jak i obiektywizmu w ich relacjonowaniu.A na dowód powy¿szych zdañ zobaczcie film.


Galeria wpisu

admin październik 24 2016 1,395 Drukuj

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc