Aktualności

Zaczynamy u siebie z Promieniem !!!

Zaczynamy u siebie z Promieniem !!!

Dzi¶ Zachodniopomorski Zwi±zek Pi³ki No¿nej opublikowa³ terminarz Regionalnej Klasy Okrêgowej gr.Pó³noc. MKS Masovia Maszewo rozgrywki sezonu 2016/2017 rozpocznie meczem derbowym z Promieniem Mosty 13/14 sierpnia 2016 r. na Stadionie Miejskim...
lipiec 04 2016
W : zzpn
Fagus Ko³bacz zast±pi³ ¦wiatowida £obez

Fagus Ko³bacz zast±pi³ ¦wiatowida £obez

Wydzia³ Gier i Ewidencji informuje, i¿ w zwi±zku z wycofaniem siê ¦wiatowida £obez z rozgrywek Klasy Okrêgowej Pó³noc zmianie uleg³ terminarz w/w rozgrywek. Miejsce wycofanej dru¿yny w terminarzu rozgrywek zaj±³ Fagus Ko³bacz.
sierpień 10 2015
W : zzpn
Bara¿ o utrzymanie

Bara¿ o utrzymanie

Jak informuje Zachodniopomorski Zwi±zek Pi³ki No¿nej w dniu 27 czerwca (sobota) w Policach o godz.13:00 odbêdzie siê mecz bara¿owy o pozostanie w Regionalnej Klasie Okrêgowej. Zmierz± siê w nim zespo³y które zajê³y 13 miejsca w grupie...
czerwiec 23 2015
W : zzpn

Znany terminarz Regionalnej Okregówki

W dniu dzisiejszym na stronie Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej opublikowany zosta³ szczegó³owy terminarz Regionalnej Klasy Okrêgowej gr. Pó³noc w  której jako beniaminek wystêpowaæ bêdzie w sezonie 2014/2015 zespó³ Masovii. W...
lipiec 15 2014
W : zzpn

Znany termin rozpoczêcia rozgrywek sezonu 2014/2015

Zanany jest ju¿ termin rozpoczêcia rogrywek na poziomie ni¿szych klas rozgrywkowych. IV liga, Klasa Okrêgowa Szczeciñska i Regionalna Okrêgówka rozpocznie zmagania w 3 weekend sierpnia a zakoñcz± swoje zmagania pod koniec listopada. Oto wszystkie...
czerwiec 25 2014
W : zzpn

Z Mechanikiem w II rundzie Pucharu Polski

W dniu dzisiejszym rozlosowano pary w II rundzie Pucharu Polski na szczeblu okrêgu szczeciñskiego. Masovia Maszewo wystêpuj±ca w tym sezonie w gr. II A klasy rozegra mecz z beniaminkiem Regionalnej Okrêgówki (grupa po³udnie) Mechanikiem Warnice....
sierpień 29 2013
W : zzpn
Juniorzy OKS Goleniów wycofali siê z rozgrywek

Juniorzy OKS Goleniów wycofali siê z rozgrywek

Wydzia³ Gier i Ewidencji ZZPN informuje, i¿ z rozgrywek II Klasy Juniorów gr.2 w której wystêpuje tak¿e zespó³ Masovii wycofa³a siê dru¿yna OKS Euroinsbud Goleniów, jednocze¶nie informujemy, ¿e w terminarzu rozgrywek w miejsce w/w dru¿yny...
sierpień 20 2013
W : zzpn
ODWO£ANE MECZE 16 KOLEJKI

ODWO£ANE MECZE 16 KOLEJKI

Wydzia³ Gier i Ewidencji ZZPN w zwi±zku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi odwo³uje spotkania z dnia 23/24.03.2013 r. 16 kolejki IV Ligi, Klas Okrêgowych (Szczeciñskiej, Pó³noc, Po³udnie) i WLJ. WGiE wyznacza nowe terminy rozegrania 16...
marzec 19 2013
W : zzpn

Zaczniemy i skoñczymy z Arkoni±

  W dniu dzisiejszym Zachodniopomorski Zwi±zek Pi³ki No¿nej opublikowa³ na swojej stronie internetowej terminarz rundy jesiennej sezonu 2011/2012 rozgrywek Klasy Okrêgowej Szczeciñskiej (dawna V liga) w której to wystêpuje Masovia Maszewo. W...
lipiec 07 2011
W : zzpn

Terminy kolejek na sezon 2011/2012

Wydzia³ Gier i Ewidencji ZZPN w za³±czeniu przedstawia ramowe terminy spotkañ mistrzowskich sezonu 2011/2012.Ze wzglêdu na Turniej Euro 2012 zakoñczenie rozgrywek zaplanowano do dnia 03.06.2012r.W poszczególnych klasach rozgrywkowych zaplanowano...
czerwiec 02 2011
W : zzpn

Koniec V ligi

Wed³ug informacji zamieszczonej na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej od przysz³ego sezonu nie bêdzie V ligi. - Nie ma to jednak nic wspólnego z jej rozwi±zywaniem, czy reorganizacj± rozgrywek. Dokonamy jedynie...
maj 29 2011
W : zzpn
Zmiany w terminarzu 5 ligi

Zmiany w terminarzu 5 ligi

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zachodnipomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej ukaza³ siê poprawiony terminarz 5 ligi szczeciñskiej. Wszystkich chêtnych zapoznania siê z nim zaparaszamy na stronê www.zzpn.pl
lipiec 23 2010
W : zzpn

Ze Stal± Lipiany na inauguracjê

Wydzia³ Gier Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej informuje, i¿ dostêpny jest ju¿ treminarz V ligi na sezon 2010/11. Pi³karze Masovii Maszewo na inuaguracjê zagraj± na w³asnym stadionie ze Stal± Lipiany, z któr± to po raz ostatni mecz...
lipiec 19 2010
W : zzpn

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc