Aktualności

IV Edycja LT @ Masovia.NET

IV Edycja LT @ Masovia.NET

Za kilka dni rozpoczyna siê kolejny sezon rozgrywek pi³karskich, w których bierze udzia³ nasza Masovia. Jednak jeszcze przed pierwszym gwizdkiem rozpocznie siê nasza ca³oroczna zabawa - Liga Typerów, IV edycja na stronach naszego klubu. Przypomnê,...
sierpień 11 2009
W : Kibice

Liga Typerów - wyniki

Posezonowe rozstrzygniêcia za nami czas zatem na podsumowania - na pocz±tek nasza Liga Typerów, w której od kilku ju¿ lat bierze udzia³ wiele osób. W tym roku miano najlepszego typera przypad³o u¿ytkownikowi Paolo, który w 238 typowanych meczach...
lipiec 13 2009
W : Kibice

Dostali¶my zaproszenie

Fan Klub Kibica Regi Trzebiatów pragnie zorganizowaæ VI Edycjê Turniej Kibiców i ma zaszczyt zaprosiæ do wziêcia udzia³u w nim. Odbêdzie siê on 27 czerwca w Trzebiatowie, na stadionie Miejskim, na euroboisku znajduj±cym siê on na ulicy...
maj 30 2009
W : Kibice

Rusza liga - rusza typer

Jak co roku ruszamy z nasz± Lig± Typerów @ Masovia.NET. Jest to ju¿ czwarta edycja naszej zabawy, ka¿dego roku dostarcza nam wiele emocji. W tym roku tak samo jak w poprzedniej edycji LT wykorzystujemy oprogramowanie LMO, w którym dzia³amy wespó³...
sierpień 11 2008
W : Kibice
Sempre Fidelis

Sempre Fidelis

Niestety nasz ukochany zespó³ w ostatnich kilku kolejkach nie popisa³ siê niczym - ba wrêcz da³ siê zapamiêtaæ jako nieudolna dru¿yna dziêki czemu zamiast zyskaæ 11 pkt mamy na koncie w rundzie wiosennej 1!! Nie mi domniemaæ dlaczego - ja...
kwiecień 22 2008
W : Kibice

Nowe szaliki klubowe

Mi³o nam jest poinformowaæ, ¿e Klub Kibica Masovii Maszewo MasoFans przygotowa³ i zakupi³ nowe szaliki klubowe. Tym razem jest to nowy wzór tak zwany "pasiak" z haftowanym herbem. Poni¿ej zdjêcie nowego szalika.
styczeń 18 2008
W : Kibice

Najlepsi kibice.... MASOFANS

I turniej kibiców w Chociwlu Masofans triumfuj± Klub Kibica Masovii Maszewo triumfowa³ w niedzielê w Chociwlu w I turnieju klubów kibica w halowej pi³ce no¿nej. W sumie w imprezie udzia³ wziê³o sze¶æ ekip. By³y to kluby kibica Sarmaty Dobra...
grudzień 09 2007
W : Kibice
I Turniej Kibiców w Chociwlu - NIEDZIELA 9.XII

I Turniej Kibiców w Chociwlu - NIEDZIELA 9.XII

Zimowa przerwa dla zespo³ów jest odpoczynkiem, czasem na transfery oraz szlifowanie kondycji. Kibice natomiast odpoczywaj±, leniuchuj±, zbieraj± si³y i.... spotykaj± siê z innymi kibicami. Takie plany w³a¶nie maj± kibice Sarmaty Dobra - pomys³odawcy...
listopad 16 2007
W : Kibice

Liga Typerów @ Masovia.net

Trzecia edycja naszej ligi typerów runda jesienna dobieg³a koñca. Warto zwróciæ uwagê, ¿e frekwencja oraz ilo¶æ zawodników w tym roku jest rekordowa. Dziêki zmianie punktowania zabawa sta³a siê jeszcze bardziej emocjonuj±ca i nieprzewidywalna,...
listopad 16 2007
W : Kibice
Zbiórka funduszy

Zbiórka funduszy

Dzi¶ podczas meczu spranigowego z Fagusem Ko³bacz Klub Kibica Masofans bêdzie zbieraæ fundusze na nadchodz±cy sezon. Niezbêdne ¶rodki przeznaczone zostan± na nowe flagi klubowe oraz na oprawy meczowe. Zwracamy siê z gor±c± pro¶ba do wszystkich...
lipiec 19 2007
W : Kibice

Liga Typerów @ Masovia.NET

Wraz z zakoñczeniem sezonu pi³karskiego zakoñczy³a siê nasza coroczna Liga Typerów. Walka trwa³a juz od pierwszej kolejki, choæ zesz³oroczny zwyciêzca kichu rozpocz±³ typowanie dopiero od drugiej. W rundzie jesiennej pierwsze miejsce zajmowa³...
czerwiec 26 2007
W : Kibice

MasoFans

MasoFans Od ponad miesi±ca w Maszewie prê¿nie rozwija siê Klub Kibica miejscowego zespo³u pi³karskiego Masovia Maszewo. O tym, jak ciê¿ko zmobilizowaæ grupê ludzi chc±cych aktywnie dopingowaæ swój zespó³ przekona³o siê ju¿ wiele klubów...
maj 31 2007
W : Kibice

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc