Aktualności

Pi±te zwyciêstwo!

Nasi juniorzy odnie¶li bardzo cenne zwyciêstwo na wyje¼dzie z Sarmat± Dobra, która zawsze posiada³a silny zespó³. Mimo przewagi gospodarzy to maszewiacy wygrali 3:1 po dwóch bramkach ¯elichowskiego i jednej Nicponia. Tym samym zosta³a podtrzymana...
wrzesień 02 2007

Trening strzelecki.

MASOVIA Maszewo - Ina Iñskojuniorzy8:0W wielk± sobotê zespó³ Masovii podejmowa³ beniaminka klasy okrêgowej-Inê Iñsko. Nale¿dy dodaæ i¿ go¶cie przed t± kolejka zajmowali ostanie miejsce w tabeli z ogromnym baga¿em bramek straconych. Tak...
kwiecień 07 2007

Pierwszy remis w sezonie.

Dru¿yna naszych juniorów w tym tygodniu podejmowa³a u siebie swoich rówie¶ników z Reska. W tabeli nieco wy¿ej stoi Mewa, jednak zwyciêstwo maszewiaków w meczu wyjazdowym z Prusinowem wla³y nadzieje w serca pi³karzy i kibiców. Natomiast w historii...
maj 09 2007

Blama¿ w Skolwinie.

¦wit Szczecin - Masovia MaszewojuniorzyNasz zespó³ juniorów obecnie czeka ciê¿ki okres. W ci±gu zaledwie dwóch kolejek rozgrwaj± oni bowiem mecze z dru¿ynami z pierwszej trójki. Za tydzieñ czekaj± nas emocje zwi±zane z derbami powiatu goleniowskiego,...
kwiecień 16 2007
Walkower w meczu juniorów

Walkower w meczu juniorów

    Jak siê dowiedzia³ nasz portal internetowy ze strony Zachodniopomorskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej mecz 23 kolejki II klasy juniorów pomiêdzy Or³em Prusinowo a MASOVI¡ Maszewo (na boisku 1:3) zosta³ zweryfikowany na walkower 3:0 na korzy¶æ...
maj 07 2007
Duet trenerski na ³awce juniorów.

Duet trenerski na ³awce juniorów.

Ju¿ wiadomo,kto bêdzie trenowa³ maszewskich juniorów. Zarz±d klubu postanowi³, ¿e od nowego sezonu 2008/2009 juniorsk± dru¿ynê Masovii Maszewo bêdzie prowadzi³ duet trenerski-Marcin Psujek i Micha³ ¦lêzak. Obaj trenerzy maj± 20...
lipiec 26 2008

Na ich grê warto przychodziæ

Sparta Wêgorzyno - MASOVIA Maszewojuniorzy0:5(0:1)Na spotkanie do Wêgorzyna nasi m³odzi zawodnicy jechali z mieszanymi uczuciami. Pora¿ka 3:5 w derbach z Promieniem i kiepska atmosfera w dru¿ynie skutecznie zachwia³a bojowo¶æ w dru¿ynie. Nikt...
sierpień 13 2007

Wymêczone zwyciêstwo

Dwa ostatnie mecze w wykonaniu m³odego zespo³u Masovii koñczy³y siê wysokimi zwyciêstwami i do tego bez straty bramki. Tym razem na drodze Masovii stanê³a Iskierka, która od momentu wej¶cia do Okrêgówki prezentowa³a siê zawsze jako mocny...
sierpień 19 2007
Pechowa pora¿ka juniorów

Pechowa pora¿ka juniorów

D±brovia Stara D±browa - Masovia Maszewo (1:2) 3:2                                        Nicpoñ x 2MASOVIA: £y¶- D.Oleszkiewicz, K.Rogo¿a, £.Oleszkiewicz- Kuczyñski, ¯elichowski, Maik, Borczyk, Rojek-...
luty 25 2008

Wielki popis bramkarzy.

juniorzyMASOVIA Maszewo - Zorza Dobrzany0:0W przedwyborcz± sobotê o godzinie 11.30 na g³ównej p³ycie w Maszewie spotka³y siê dwie dru¿yny z górnej po³ówki tabeli. Niestety dla maszewiaków taki stan rzeczy utrzyma siê do koñca rundy- najbli¿szy...
październik 20 2007

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2019 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc