Aktualności

Awanse i spadki w sezonie 2012/13 - cz.1

Do koñca ligowego sezonu pi³karskiego w ni¿szych ligach do rozegrania zosta³o ju¿ tylko po kilka kolejek. O ile sprawa awansów jest uregulowana i jasna od pierwszego meczu sezonu o tyle sprawa spadkowiczów nie jest ju¿ taka jasna(od IV...
maj 28 2013
W : Ró¿ne

VIII Edycja Ligi TYperów @ Masovia.NET

Kolejny sezon zapraszamy Pañstwa do udzia³u w naszej super zabawie - Lidze Typerów, któr± organizujemy ju¿ po raz ósmy na naszych stronach. Przypominamy, ¿e w zabawie mo¿e wzi±æ udzia³ ka¿dy loguj±c siê na stronie Ligi Typerów lub wybieraj±c...
sierpień 20 2012
W : Ró¿ne

Pogoñ i Flota zagraj± dla S³awka w Goleniowie

W czwartek 26 lipca beniaminek pi³karskiej Ekstraklasy Pogoñ Szczecin rozegra kolejne spotkanie kontrolne, w którym zmierzy siê z lokalnym rywalem, pierwszoligow± Flot± ¦winouj¶cie. Spotkanie dwóch najwy¿ej notowanych zespo³ów w województwie...
lipiec 24 2012
W : Ró¿ne
Szkó³ka piklarska Masovia Maszewo

Szkó³ka piklarska Masovia Maszewo

Od wrze¶nia 2011 roku  Masovia Maszewo uruchomi³a now± grupê dla najm³odszych adeptów pi³karskiego rzemios³a. Oprócz grupy najstarwszej - seniorów, m³odszej - juniorów, najm³odszej - trampkarzy w maszewskiem klubie trenuj± tak¿e sze¶ciolatkowie...
kwiecień 20 2012
W : Ró¿ne

Pomagamy

Wieloletni zawodnik i dzia³acz goleniowskiej Iny S³awomir Ksepko potrzebuje pomocy wszystkich kibiców, a tak¿e ludzi dobrej woli. S³awomir Ksepko przez wiele lat rywalizowa³ z herbem Iny na sercu, a przez kolejne lata spo³ecznie wspomaga³...
kwiecień 20 2012
W : Ró¿ne

Sk³ad Ligi Okrêgowej Szczeciñskiej

Do rozpoczêcia sezonu ligowego jeszcze pozosta³ ponad miesi±c. W przysz³ym tygodniu pi³karze Masovii powróc± do treningów przed zbli¿aj±cym siê sezonem w zmienionej nazw± Lidze Okrêgowej Szczeciñskiej. Przedstawiamy w skrócie rywali...
lipiec 06 2011
W : Ró¿ne

NABÓR DO GOSSM - CH£OPCY ROCZNIK 1998

Dnia 13 kwietnia 2011 roku o godz. 17.00 na obiektach sportowych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego przy ulicy Ho¿ej 6 w Szczecinie odbêdzie siê konsultacja naborowa w Gimnazjalnym O¶rodku Szkolenia Sportowego M³odzie¿y w pi³ce no¿nej,...
kwiecień 07 2011
W : Ró¿ne

Masovia na turnieju halowym

30 stycznia 2011 w Przybiernowie w tamtejszej hali odby³ siê Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Przybiernów. Na zaproszenie miejscowego Pomorzanina odpowiedzia³o 10 zespo³ów z naszego regionu (w tym tak¿e MASOVIA Maszewo)...
styczeń 31 2011
W : Ró¿ne
Trzy nowe boiska

Trzy nowe boiska

Najpó¼niej do 31 maja 2011 roku nasz stadion wzbogacony zostanie o trzy nowe boiska. Wczoraj w UM w Maszewie rozstrzygniêty zosta³ przetarg na budowê boiska do siatkówki, koszykówki oraz boiska ze sztuczn± nawierzchni±. Boiska do siatkówki i...
październik 12 2010
W : Ró¿ne

Klasa "O" gr.1-podsumowanie 29 kolejki

Za nami 28 seria spotkañ o mistrzostwo Klasy Okrêgowej gr.1, po której to po³owicznie rozstrzygnê³y siê kwestie dotycz±ce awansów i spadków. Po pi±tkowym zwyciêstwie nad In± Iñsko 3:2 awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej zapewni³a sobie...
czerwiec 13 2010
W : Ró¿ne
Raków Czêstochowa trenowa³ w Maszewie

Raków Czêstochowa trenowa³ w Maszewie

Pi³karze drugoligowego Rakowa Czêstochowa odbyli dzi¶  w godzinach wieczornych trening na p³ycie g³ównej Stadionu Miejskiego w Maszewie. Drugoligowiec przebywa w naszej miejscowo¶ci przygotowuj±c siê do sobotniego meczu o mistrzostwo II ligi...
maj 15 2009
W : Ró¿ne

Wejrzenia 2009

Po raz czwarty Maszewo sta³o siê gospodarzem Ogólnopolskiej Biesiady Teatralnej WEJRZENIA. Tak¿e jak co roku na stadionie Masovii rozegrano mecz pomiêdzy reprezentacj± MASZEWA a ARTYSTAMI BIESIADY. Zabawa by³a przednia choc nie oby³o siê od bolesnych...
kwiecień 27 2009
W : Ró¿ne

Wejrzenia 2009

W tym roku po raz czwarty w Maszewie odbywaæ siê bêd± Wejrzenia - teatralna impreza organizowana przez miejscowy Teatr Krzyk. W Wejrzeniach 2009 nie brakuje czego¶ dla ducha - wiele spektakli, plenerów, koncertów - jest tak¿e co¶ dla cia³a....
kwiecień 16 2009
W : Ró¿ne
Pêk³o 500 tysiêcy

Pêk³o 500 tysiêcy

W dniu dzisiejszym po raz piêæset tysiêczny zosta³a odwiedzona strona naszego klubu. Jest to druga ods³ona maj±cego ju¿ czteroletni± dzia³alno¶æ na swoim koncie serwisu www.masovia.net - liczba 500.000 ods³on zosta³a ustanowiona od lutego...
luty 25 2009
W : Ró¿ne

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc