Aktualności

Wyjazdowy MKS !!!

W nadchodz±cy weekend wszystkie dru¿yny MKS Masovia Maszewo rozegraj± swoje mecze poza domem. Ju¿ dzi¶ (pi±tek) o godzinie 17:00 trampkarze rozegraj± mecz w Starej D±browie z miejscow± D±brovi±. Podopiecznych Arkadiusza Skwarzyñskiego...
kwiecień 28 2017
W : Klubowe

Weekend pod znakiem futbolu

Do¶æ ciekawie zapowiada siê weekend w Maszewie dla sympatyków pi³ki no¿nej i klubu MKS Masovia Maszewo. W sobotê i niedzielê na Stadionie Miejskim w Maszewie odbêd± siê mecze seniorów oraz juniorów.
kwiecień 21 2017
W : Klubowe

"Z£OTY LEW" dla naszego trenera

W dniu wczorajszym odby³a siê uroczysta gala rozdania Nagród Specjalnych Burmistrza Maszewa "Z³oty Lew". W kategorii spo³ecznej (pedagodzy, twórcy kultury i sztuki, propagatorzy, dzia³acze spo³eczni, sportowcy, dzia³acze sportu, trenerzy)...
luty 04 2017
W : Klubowe

Zimowy okres przygotowawczy

17 stycznia swoje przygotowania do rundy wiosennej rozpoczn± pi³karze MKS Masovii Maszewo. Podopieczni trenera B³a¿eja Olszewskiego trenowaæ bêd± 2 razy w tygodniu na maszewskiej hali (wtorki i czwartki o godz.19:00) a  w weekendy rozgrywane...
styczeń 08 2017
W : Klubowe

Masovia czwarta w Memoriale Zygmunta Kopaczewskiego

W dniu wczorajszym w hali I LO w Goleniowie odby³ siê VIII halowy turniej pi³karski seniorów " Memoria³ Zygmunta Kopaczewskiego" zorganizowany przez MKS Ina Goleniów. Po raz pierwszy w historii tego turnieju udzia³ w nim na zaproszenie organizatorów...
styczeń 08 2017
W : Klubowe

Udana runda dla MKS Masovia Maszewo.

      Pi³karze MKS Masovia Maszewo zakoñczyli niedawno rundê jesienn± sezonu 2016/2017. By³ to okres bardzo udany przede wszystkim dla zespo³u seniorów prowadzonego przez trenera B³a¿eja Olszewskiego. Zespó³ oparty g³ównie na...
listopad 29 2016
W : Klubowe
Badania lekarskie

Badania lekarskie

W dniu 31 sierpnia (¶roda) o godz.17:00 odbêd± siê badania lekarskie grup: SENIORÓW, JUNIORÓW i TRAMPKARZY MKS MASOVIA Maszewo.OBECNO¦Æ OBOWI¡ZKOWA !!!!!!
sierpień 29 2016
W : Klubowe

Okres przygotowawczy MKS Masovia Maszewo

12 lipca (wtorek) o godz.18:00 swoje przygotowania do nowego sezonu w Regionalnej Klasie Okrêgowej rozpoczn± seniorzy Masovii. Treningi odbywaæ siê bêd± dwa razy w tygodniu a tak¿e w weekendy rozgrywane bêd± mecze sparingowe. Oto plan meczy...
czerwiec 28 2016
W : Klubowe

(Nie)Ma³e zmiany w Masovii

W dzisiejszym odby³o siê Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Cz³onków Klubu Sportowego Masovia Maszewo na którym wybrano Zarz±d Klubu na now± dwuletni± kadencjê a tak¿e zatwierdzono nowy statut klubu z istotnymi zmianami w stosunku do poprzedniego. W...
czerwiec 18 2016
W : Klubowe

Przygotowania zimowe rozpoczête

12 stycznia swoje przygotowania do rundy wiosennej rozpoczêli pi³karze Masovii Maszewo. Na pierwszych zajêciach w maszewskiej hali wziê³o udzia³a oko³o 20 zawodników. Maszewiacy w okresie zimowym trenowaæ bêda dwa razy w tygodniu a w weekendy...
styczeń 15 2016
W : Klubowe

Ostre strzelanie maszewiaków

Ostre strzelanie urz±dzili sobie pi³karze maszewskiego klubu w mijaj±cy weekend.W rozgrywkach Regionalnej Okrêgówki Masovia pewnie pokona³a outsidera ligi zespó³ Orkana Suchañ na ich boisku aplikuj±c 5 bramek nie trac±c ¿adnej. Podopieczni...
październik 13 2015
W : Klubowe

Copyright © MKS Masovia VIII.2oo4-2o17
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2018 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc